top of page

Zorg

Ieder kind heeft op zijn of haar eigen manier liefde en aandacht nodig. VrijWijs neemt deze verantwoordelijke taak met veel genoegen op zich. Samen met het kind, de ouders en de community.

Zorg en Welzijn Coördinator

De coaches van VrijWijs pakken zoveel mogelijk zorg en welzijn zelf op. De coördinator Zorg en Welzijn ondersteunt de coaches en biedt de mogelijkheid om eventueel externe expertise uit te nodigen. Dit doen wij altijd in overleg met de ouders en het kind. In het portfolio houden we deze zorgtaken bij, dit onderdeel van het portfolio is alleen inzichtelijk voor de betrokkenen. De basis van goede zorg in nauw contact met ouders. We nodigen ouders regelmatig uit om te bespreken hoe het gaat met het kind.

Veiligheidsbeleid en pestprotocol

VrijWijs biedt een veilige en prettige (leer)omgeving voor kinderen. Er zijn duidelijke afspraken over wat we verwachten van elkaar, hoe we met elkaar omgaan en hoe we dat bespreken met de groep.
VrijWijs is een leercommunity waar we volgens onze waarden vrijheid, vertrouwen en verbinding met elkaar omgaan. Plagen en pesten passen daar niet bij. Door plaaggedrag tijdig te signaleren en daar adequaat op in te spelen voorkomen we ongewenst gedrag dat tot pesten kan leiden. Dat doen we altijd door te communiceren vanuit deze waarden met de aanstichter en het slachtoffer. VrijWijs heeft een pestprotocol. Deze is te vinden bij de downloads.

 

Jaarlijks wordt het veiligheidsgevoel en het welbevinden van de leerlingen gemeten. Het rapport Veiligheid en welbevinden van december 2022 is te downloaden op deze pagina.

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld
Als we het vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing, zullen we de stappen van de meldcode volgen.

bottom of page